Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Pierwszy plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2024

Komisja Europejska przyjęła dziś (tj. 15 marca 2021 r.) pierwszy plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa", nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji o wartości 95,5 mld euro w cenach bieżących. Plan strategiczny jest nowością w programie „Horyzont Europa" i określa strategiczne kierunki dla inwestycji w pierwszych czterech latach realizacji programu.

Gwarantuje on, że działania UE w zakresie badań naukowych i innowacji przyczyniać się będą do realizacji priorytetów UE, w tym neutralnej dla klimatu i ekologicznej Europy, Europy na miarę ery cyfrowej oraz Gospodarki służącej ludziom.
Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: Plan ten zapewnia ramy dla najwyższej jakości badań naukowych i innowacji opartych na doskonałości, które będą realizowane za pośrednictwem programu prac programu „Horyzont Europa". Dzięki temu strategicznemu ukierunkowaniu zapewniamy, by inwestycje w badania naukowe i innowacje przyczyniły się do procesu odbudowy opartego na dwojakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej, odporności i otwartej strategicznej autonomii.
Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: Dzięki kierunkom określonym w planie strategicznym nasze wspólne priorytety polityki UE będą czerpały korzyści z nowej wiedzy, pomysłów i innowacji. To nowe podejście stanowi kolejny sposób na zapewnienie, by badania naukowe i innowacje finansowane przez UE odpowiadały na wyzwania stojące przed Europejczykami.

Ambitny plan dla ambitnego programu
W planie strategicznym określono cztery strategiczne kierunki inwestycji w badania naukowe i innowacje w ramach programu „Horyzont Europa" na najbliższe cztery lata:

  • promowanie otwartej strategicznej autonomii poprzez kierowanie rozwojem kluczowych cyfrowych, wspomagających i powstających technologii, sektorów i łańcuchów wartości;
  • odbudowa ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie oraz zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi;
  • uczynienie z Europy pierwszej cyfrowej gospodarki o obiegu zamkniętym, neutralnej dla klimatu i zrównoważonej;
  • tworzenie bardziej odpornego, integracyjnego i demokratycznego społeczeństwa europejskiego.

Współpraca międzynarodowa stanowi podstawę wszystkich czterech kierunków działania, ponieważ ma zasadnicze znaczenie dla sprostania wielu globalnym wyzwaniom.
W planie strategicznym określono również europejskie współfinansowane i współprogramowane partnerstwa oraz misje UE, które mają być wspierane w ramach programu „Horyzont Europa". Partnerstwa te obejmą kluczowe obszary, takie jak: energia, transport, różnorodność biologiczna, zdrowie, żywność i obieg zamknięty, i uzupełnią dziesięć zinstytucjonalizowanych partnerstw europejskich zaproponowanych przez Komisję w lutym. Misje UE będą podejmować globalne wyzwania, które mają wpływ na nasze codzienne życie, wyznaczając ambitne i inspirujące, ale osiągalne cele, takie jak walka z rakiem, przystosowanie się do zmiany klimatu, ochrona oceanów, uczynienie miast bardziej ekologicznymi oraz zapewnienie zdrowia gleby i żywności. Stosując szeroki wachlarz instrumentów w różnych dyscyplinach i obszarach polityki, misje UE będą zajmować się złożonymi kwestiami za pomocą projektów badawczych, środków z zakresu polityki, a nawet inicjatyw ustawodawczych.
Kierunki określone w planie odnoszą się również do szeregu kwestii horyzontalnych, takich jak płeć. Włączenie aspektu płci będzie domyślnym wymogiem w treści badań naukowych i innowacji w całym programie, chyba że zostanie określone, że płeć biologiczna lub płeć społeczno-kulturowa może nie być istotna dla danego tematu.

Dalsze kroki
Priorytety określone w planie strategicznym dla programu „Horyzont Europa" będą realizowane za pośrednictwem programu prac programu „Horyzont Europa". Określono w nim możliwości finansowania działań w zakresie badań naukowych i innowacji poprzez tematyczne zaproszenia do składania wniosków i tematy. Pierwsze zaproszenia do składania wniosków zostaną ogłoszone wiosną 2021 r. i przedstawione podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji 23–24 czerwca.

Kontekst
W następstwie porozumienia politycznego w sprawie programu „Horyzont Europa" z marca i kwietnia 2019 r. Komisja rozpoczęła proces planowania strategicznego. Wyniki przedstawiono w planie strategicznym.
Plan strategiczny przygotowano w następstwie szeroko zakrojonego procesu współtworzenia z udziałem Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich, zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa. Na różnych etapach procesu planowania strategicznego przekazano ponad 8 000 uwag. Pluralistyczny proces współtworzenia ma na celu zapewnienie jak najszerszej odpowiedzialności i optymalizację ogólnego wpływu programu „Horyzont Europa".

Dodatkowe informacje
Zestawienie informacji: Plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa"
Plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa"
Program „Horyzont Europa"
Misje UE
Partnerstwa europejskie
Zobacz zaproszenia do składania wniosków i złóż wniosek o dofinansowanie
Pierwszy plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa" na lata 2021–2024 Pobierz (48.57 kB - PDF)

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.