Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

123 mln euro na badania naukowe i innowacje w celu zwalczania mutacji koronawirusa

Komisja uruchamia 123 mln euro z nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa" na pilne badania nad wariantami koronawirusa. Nadzwyczajne środki finansowe po raz pierwszy uruchomione w ramach programu „Horyzont Europa" uzupełniają szereg finansowanych przez UE działań w zakresie badań naukowych i innowacji mających na celu walkę z koronawirusem i stanowią wkład w działania Komisji na rzecz zapobiegania skutkom wywołanym wariantami koronawirusa, łagodzenia ich i reagowania na nie, zgodnie z europejskim planem gotowości do obrony biologicznej przed wariantami COVID-19: „Inkubator Hera".
Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: W dalszym ciągu mobilizujemy wszystkie dostępne środki do walki z pandemią i wyzwaniami związanymi z wariantami koronawirusa. Musimy użyć naszych wspólnych zdolności, aby przygotować się na przyszłe wyzwania, od wczesnego wykrywania wariantów do organizowania i koordynowania badań klinicznych nad nowymi szczepionkami i terapiami, zapewniając jednocześnie prawidłowe gromadzenie i wymianę danych na wszystkich etapach.

Nowe zaproszenia dotyczące pilnych badań nad wariantami koronawirusa

Komisja wystosowała nowe zaproszenia, które uzupełniają wcześniejsze działania mające na celu opracowanie metod leczenia i szczepionek poprzez organizowanie i prowadzenie badań klinicznych w celu przyspieszenia prac nad obiecującymi terapiami i szczepionkami przeciwko SARS-CoV-2/COVID-19. Zaproszenia umożliwią tworzenie dużych kohort i sieci współpracy w zakresie COVID-19 z krajami spoza Europy i przyczynią się do tworzenia powiązań z inicjatywami europejskimi, a także ulepszenia infrastruktury niezbędnej do dzielenia się danymi, wiedzą fachową, zasobami badawczymi i usługami eksperckimi wśród badaczy i instytucji badawczych.
Oczekuje się, że finansowane projekty umożliwią:
  • tworzenie nowych lub korzystanie z istniejących dużych, wieloośrodkowych, regionalnych lub wielonarodowych kohort, obejmujących również kraje spoza Europy, co powinno przyspieszyć rozwój wiedzy na temat SARS-CoV-2 i jego pojawiających się wariantów.
  • kontynuowanie opracowywania obiecujących produktów leczniczych i potencjalnych szczepionek przeciwko SARS-CoV-2/COVID-19, które przeszły etap przedkliniczny badań klinicznych.
  • wsparcie infrastruktury badawczej, aby przyspieszyć wymianę danych i zapewnić szybką pomoc i wiedzę fachową, co ułatwi walkę z wariantami koronawirusa i przygotowanie się na wszelkie przyszłe epidemie.
Oczekuje się, że konsorcja wybrane w ramach zaproszenia będą współpracować z innymi podobnymi inicjatywami i projektami na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym, aby zmaksymalizować synergię i komplementarność oraz uniknąć powielania wysiłków badawczych.
Te zaproszenia wystosowane w sytuacji nadzwyczajnej stanowią odpowiedź na zagrożenia krótko- i średnioterminowe, a jednocześnie umożliwiają przygotowanie się na przyszłe wyzwania. Przyczynią się one do utworzenia unijnego urzędu ds. reagowania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia zdrowia (HERA), dzięki czemu UE będzie w stanie przewidywać przyszłe pandemie i lepiej radzić sobie z nimi.
Zaproszenia do składania wniosków zostaną otwarte 13 kwietnia, a termin składania wniosków upływa 6 maja 2021 r. Nowe rozwiązania muszą być dostępne i przystępne cenowo dla wszystkich, zgodnie z zasadami globalnej reakcji na pandemię koronawirusa.

Kontekst

W lutym 2021 r. przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ogłosiła wprowadzenie europejskiego planu gotowości do obrony biologicznej – Inkubatora HERA – który ma na celu przygotowanie Europy na zwiększone zagrożenie związane z wariantami koronawirusa. Inkubator HERA stanie się płaszczyzną współdziałania świata nauki, przemysłu i władz publicznych i pozwoli wykorzystać wszelkie dostępne zasoby, aby umożliwić Europie reagowanie na to wyzwanie.
Od początku kryzysu, ale i na długo przed nim, Komisja zajmowała czołową pozycję w zakresie wspierania badań naukowych i innowacji oraz koordynowania europejskich i światowych badań, w tym w dziedzinie gotowości na wypadek pandemii. UE zadeklarowała 1,4 mld euro na globalną reakcję na pandemię koronawirusa, z czego 1 mld euro pochodzi z programu „Horyzont 2020" – poprzedniego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji.
Ogłoszone dziś w ramach programu „Horyzont Europa" (następcy programu „Horyzont 2020"), nowe specjalne zaproszenia stanowią uzupełnienie poniżej wymienionych wcześniejszych działań mających na celu walkę z koronawirusem: wsparcie 18 projektów o wartości 48,2 mln euro na rozwój diagnostyki, leczenia, szczepionek i gotowości na wypadek epidemii; 8 projektów o wartości 117 mln euro na rozwój diagnostyki i leczenia w ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych; 24 projekty o wartości 133,4 mln euro na zaspokojenie pilnych potrzeb i złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii; oraz inne środki wspierające innowacyjne rozwiązania za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Innowacji. Powyższe zaproszenia służyły wdrożeniu działania nr 3 określonego w planie działania „ERAvsCorona" – dokumencie roboczym będącym wynikiem dialogu między służbami Komisji a instytucjami krajowymi.

Więcej informacji:

Zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa":
  1. Uczciwa i otwarta wymiana danych w celu wsparcia gotowości Europy na wypadek epidemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych
  2. Usługi w zakresie infrastruktury badawczej na potrzeby szybkiego reagowania na COVID-19 i inne epidemie chorób zakaźnych
  3. Szczepionki i terapeutyczne badania kliniczne mające na celu usprawnienie profilaktyki i leczenia COVID-19
  4. Kohorty zjednoczone przeciwko budzącym obawy wariantom wirusa wywołującego COVID-19
Komunikat prasowy: Koronawirus: Europa gotowa na zagrożenie wariantami wirusa
Ursula von der Leyen ogłasza inaugurację Inkubatora HERA w celu zapobiegania zagrożeniom związanym z wariantami koronawirusa
Globalna reakcja na koronawirusa (strona internetowa)
Pytania i odpowiedzi: globalna reakcja na pandemię koronawirusa
Zestawienie informacji: globalna reakcja na pandemię koronawirusa
Komunikat prasowy: Globalna reakcja na pandemię koronawirusa: zebrano 7,4 mld euro z przeznaczeniem na powszechny dostęp do szczepionek
Unijne badania naukowe i innowacje w kontekście koronawirusa
Koronawirus - reakcja Komisji

Koronawirus: Komisja uruchamia 123 mln euro na badania naukowe Pobierz (54.374 kB - PDF)

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.