Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Budżet UE na 2022 r.

Budżet UE na 2022 r.: Przyspieszenie odbudowy Europy i dążenie do ekologicznej, cyfrowej i odpornej przyszłości

Komisja zaproponowała dzisiaj (tj. 8 czerwca 2021 r.) budżet UE na 2022 r. w wysokości 167,8 mld euro, który ma zostać uzupełniony szacunkową kwotą 143,5 mld euro w postaci dotacji w ramach NextGenerationEU. Te połączone zasoby przyczynią się do uruchomienia znacznych inwestycji mających na celu pobudzenie ożywienia gospodarczego, zapewnienie zrównoważonego rozwoju i tworzenie miejsc pracy.

W budżecie tym priorytetowo traktowane będą wydatki dotyczące ekologii i cyfryzacji, aby Europa była bardziej odporna i lepiej przygotowywana do wymogów przyszłości.

Komisarz Johannes Hahn, odpowiedzialny za sprawy budżetu UE, stwierdził: Przedstawiamy dziś budżet zawierający wsparcie finansowe na niespotykanym dotychczas poziomie, które ma wzmocnić odbudowę Europy po kryzysie zdrowotnym i gospodarczym. Będziemy pomagać obywatelom, przedsiębiorstwom i regionom najbardziej dotkniętym pandemią. Będziemy inwestować w odporność Europy i jej modernizację poprzez transformację ekologiczną i cyfrową. Naszym priorytetem jest powrót Europy na ścieżkę rozwoju, przyspieszenie ożywienia gospodarczego i przystosowanie Europy do wyzwań przyszłości!

Projekt budżetu na 2022 r., uzupełniony instrumentem NextGenerationEU, kieruje środki tam, gdzie mogą przynieść największe korzyści, zgodnie z najważniejszymi potrzebami w zakresie odbudowy państw członkowskich UE i naszych partnerów na całym świecie.

Środki te przyczynią się do odbudowy i modernizacji Unii dzięki transformacji ekologicznej i cyfrowej, stworzeniu nowych miejsc pracy oraz wzmocnieniu roli Europy w świecie.

Budżet ten odzwierciedla priorytety polityczne UE, niezwykle istotne dla zapewnienia trwałej odbudowy gospodarczej. W tym celu Komisja proponuje następującą alokację (w środkach na zobowiązania):

 • 118,4 mld euro dotacji z NextGenerationEU w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) w celu złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa oraz uczynienia gospodarek i społeczeństw UE bardziej zrównoważonymi, odpornymi i lepiej przygotowanymi na wyzwania i szanse związane z transformacją ekologiczną i cyfrową.
 • 53,0 mld euro na wspólną politykę rolną i 972 mln euro na Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury, z myślą o europejskich rolnikach i rybakach, ale również aby wzmocnić odporność sektora rolno-spożywczego i sektora rybołówstwa i umożliwić odpowiednie zarządzanie kryzysowe Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) mógłby otrzymać z NextGenerationEU dodatkowe 5,7 mld euro.
 • 36,5 mld euro na rozwój regionalny i spójność, powiększone o 10,8 mld euro z NextGenerationEU w ramach REACT-EU na wsparcie reagowania kryzysowego i kryzysowe działania naprawcze.
 • 14,8 mld euro na wsparcie naszych partnerów i interesów na świecie, z czego 12,5 mld euro w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy" (ISWMR - Globalny wymiar Europy) oraz 1,6 mld euro na pomoc humanitarną (HUMA).
 • 13,1 mld euro na badania naukowe i innowacje, z czego 12,2 mld euro na „Horyzont Europa", sztandarowy unijny program badawczy. Program ten mógłby on otrzymać dodatkowe 1,8 mld euro z NextGenerationEU.
 • 5,5 mld euro na europejskie inwestycje strategiczne, z czego 1,2 mld euro na InvestEU na kluczowe priorytety (badania naukowe i innowacje, dwojaką transformację – ekologiczną i cyfrową, sektor zdrowia oraz technologie strategiczne), 2,8 mld euro na instrument „Łącząc Europę" w celu poprawy infrastruktury transgranicznej oraz 1,2 mld euro na program „Cyfrowa Europa" w celu kształtowania cyfrowej przyszłości Unii. InvestEU mógłby otrzymać dodatkowe 1,8 mld euro z NextGenerationEU.
 • 4,7 mld euro na inwestowanie w ludzi, spójność społeczną i wartości, z czego 3,4 mld euro w ramach programu Erasmus+ na tworzenie możliwości kształcenia i mobilności dla ludzi, 401 mln euro na wsparcie artystów i twórców w całej Europie oraz 250 mln euro na promowanie sprawiedliwości, praw i wartości.
 • 2,1 mld euro na wydatki przeznaczone na przestrzeń kosmiczną, głównie na europejski program kosmiczny, który połączy działania Unii w tej strategicznej dziedzinie.
 • 1,9 mld euro na działania na rzecz środowiska i klimatu, z czego 708 mln euro na program LIFE z przeznaczeniem na wspieranie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej oraz 1,2 mld euro na Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby zagwarantować, że przejście na zieloną gospodarkę przyniesie korzyści wszystkim. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji mógłby otrzymać dodatkowe 4,3 mld euro z NextGenerationEU.
 • 1,9 mld euro na ochronę naszych granic, z czego 780 mln euro na Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami (FZZG) i 758 mln euro na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).
 • 1,9 mld euro na wsparcie krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących w spełnianiu wymogów procesu przystąpienia Unii, głównie za pośrednictwem Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III).
 • 1,3 mld euro na wydatki związane z migracją, z czego 1,1 mld euro na wsparcie migrantów i osób ubiegających się o azyl zgodnie z naszymi wartościami i priorytetami.
 • 1,2 mld euro na działania związane z obronnością i wspólnym bezpieczeństwem, z czego 950 mln euro na wspieranie rozwoju zdolności i badań w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO), a także 232 mln EUR na wsparcie mobilności wojskowej.
 • 905 mln euro na zapewnienie funkcjonowania jednolitego rynku, w tym 584 mln euro na Program na rzecz jednolitego rynku oraz blisko 200 mln euro na prace w dziedzinie podatków, ceł i zwalczania nadużyć finansowych.
 • 789 mln euro na Program UE dla zdrowia, aby zapewnić kompleksową odpowiedź na potrzeby ludzi w dziedzinie zdrowia, oraz 95 mln euro na Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (rescEU), aby móc szybko uruchomić pomoc operacyjną w przypadku kryzysu. RescEU mógłby otrzymać dodatkowe 680 mln euro z NextGenerationEU.
 • 600 mln euro na bezpieczeństwo, z czego 227 mln euro na Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW), który będzie służył do zwalczania terroryzmu, radykalizacji postaw, przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości.

Projekt budżetu na 2022 r. jest częścią długoterminowego budżetu Unii przyjętego pod koniec 2020 r. i ma na celu przekucie jego priorytetów w konkretne rezultaty do osiągnięcia w danym roku. Znaczna część środków zostanie zatem przeznaczona na przeciwdziałanie zmianie klimatu, zgodnie z celem, jakim jest wydatkowanie 30 proc. budżetu długoterminowego i instrumentu odbudowy NextGenerationEU w tym właśnie obszarze polityki.

Kontekst

Projekt budżetu UE na 2022 r. obejmuje wydatki w ramach NextGenerationEU, które zostaną sfinansowane z pożyczek na rynkach kapitałowych, oraz wydatki pokrywane ze środków w ramach długoterminowych pułapów budżetowych finansowane z zasobów własnych. Jeśli chodzi o te drugie, w projekcie budżetu ujęte są dwie kwoty dla każdego programu – środki na zobowiązania i środki na płatności. „Zobowiązania" dotyczą finansowania, które można uzgodnić w umowach w danym roku, natomiast „płatności" to środki faktycznie wydatkowane. Budżet proponowany na 2022 r. wynosi 167,8 mld euro w środkach na zobowiązania i 169,4 mld euro w środkach na płatności. Wszystkie kwoty podane są w cenach bieżących.

Rzeczywiste płatności w ramach NextGenerationEU – a także potrzebne środki, które Komisja Europejska będzie chciała pozyskać na rynkach finansowych – mogą być niższe i będą oparte na dokładnych szacunkach zmieniających się wraz z upływem czasu. Komisja będzie nadal publikować półroczne plany finansowania, tak by dostarczać informacji na temat planowanych wielkości emisji w nadchodzących miesiącach.

Dzięki budżetowi w wysokości 807 mld euro w cenach bieżących NextGenerationEU pomoże naprawić bezpośrednie szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa i przygotować UE na wyzwania przyszłości. Środki przewidziane w tym instrumencie pomogą w odbudowie Europy po pandemii COVID-19, a za ich sprawą nasz kontynent stanie się bardziej przyjazny dla środowiska, bardziej cyfrowy, odporniejszy i lepiej przygotowany na obecne i przyszłe wyzwania. Głównym elementem NextGenerationEU jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach którego udziela się dotacji i pożyczek na wspieranie reform i inwestycji w państwach członkowskich UE. Umowy/zobowiązania w ramach NextGenerationEU mogą być zawierane do końca 2023 r., a płatności związane z pożyczkami będą realizowane do końca 2026 r.

Wszystkie państwa członkowskie UE zatwierdziły decyzję w sprawie zasobów własnych, Komisja może więc rozpocząć pozyskiwanie funduszy na sfinansowanie odbudowy Europy w ramach NextGenerationEU.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi: Projekt budżetu rocznego na 2022 r.

Dokumenty

Długoterminowy budżet UE na lata 2021–2027 oraz NextGenerationEU

UE jako pożyczkobiorca

Budżet UE na 2022 r.: Przyspieszenie odbudowy Europy Pobierz (52.695 kB - PDF)

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.