Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w lipcu

Przyjmując jak zwykle pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.
W zestawieniu INF/21/3440 przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji, pogrupowane według dziedzin polityki. 
Jednocześnie Komisja zamyka 108 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.
Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera dokument, w którym zgromadzono pytania i odpowiedzi. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.
 
Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji dotyczące Polski.
 

·         Wymiar sprawiedliwości

(Informacji udzielają: Christian Wigand – tel.: +32 22962253; Katarzyna Kolanko – tel.: +32 22963444; Jordis Ferroli – tel. +32 22992729)
 
Wezwania do usunięcia uchybienia; Uzasadniona opinia i dodatkowa uzasadniona opinia
Wartości leżące u podstaw UE: Komisja podejmuje kroki prawne przeciwko WĘGROM i POLSCE w związku z łamaniem praw podstawowych osób LGBTIQ
Komisja wszczyna postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Węgrom i Polsce w związku z równością i ochroną praw podstawowych. W przypadku Węgier wspomniane sprawy dotyczą: – niedawno uchwalonej ustawy, która w szczególności zakazuje osobom poniżej 18 roku życia dostępu, lub ogranicza ich dostęp, do treści propagujących lub przedstawiających tak zwane „różnice w odniesieniu do poczucia własnej odrębności pod względem płci w chwili urodzenia, zmiany płci lub homoseksualizmu" oraz – nałożenia wymogu umieszczenia zastrzeżenia w zawierającej treści LGBTIQ książce dla dzieci. W odniesieniu do Polski Komisja uważa, że władze polskie nie ustosunkowały się w pełni i w odpowiedni sposób do prowadzonego przez Komisję dochodzenia dotyczącego charakteru i wpływu tzw. rezolucji w sprawie „stref wolnych od ideologii LGBT" przyjętych przez kilka polskich regionów i gmin. Wymienione dwa państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu do tych państw uzasadnionej opinii oraz, na dalszym etapie, o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pełny komunikat prasowy jest dostępny w internecie.
 
Prawa procesowe: Komisja wzywa osiem państw UE do wdrożenia przepisów UE dotyczących prawa dostępu do adwokata
Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do sześciu państw członkowskich UE wezwania do usunięcia uchybienia: Austrii, Holandii, Polski, Rumunii, Szwecji i Włoch w związku z niedokonaniem przez te państwa pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie prawa dostępu do adwokata (dyrektywa 2013/48/UE). Komisja podjęła również decyzję o skierowaniu uzasadnionej opinii do Słowacji oraz dodatkowej uzasadnionej opinii do Bułgarii. Dyrektywa ta ustanawia minimalne normy dotyczące prawa osoby podejrzanej do dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania. Dyrektywa stanowi również, że osoby podejrzane mają prawo do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawo do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności. Komisja przeanalizowała, w jaki sposób wspomniane sześć państw członkowskich transponowało dyrektywę do prawa krajowego i stwierdziła, że istnieją pewne luki w zakresie praw dzieci. Dyrektywa gwarantuje, że od wczesnych etapów zatrzymania policyjnego dzieci nie mogą być pozbawione wolności bez wiedzy stosownej osoby trzeciej. Stwierdzone luki dotyczą poinformowania stosownej osoby dorosłej, w przypadku gdy poinformowanie osoby, na której spoczywa odpowiedzialność rodzicielska, byłoby sprzeczne z celem najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka. Sześć państw członkowskich (Austria, Holandia, Polska, Rumunia, Szwecja i Włochy) mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu im uzasadnionej opinii. Komisja wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując w styczniu 2017 r. do Bułgarii i Słowacji wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem przez te państwa obowiązku zgłoszenia Komisji przepisów krajowych wdrażających wspomniane prawo UE. W styczniu 2018 r. Komisja przesłała Bułgarii uzasadnioną opinię, ponieważ kraj ten nadal nie zgłosił żadnych środków transpozycji. W międzyczasie Słowacja i Bułgaria zgłosiły przepisy krajowe, jednak przepisy te nie zapewniają wdrożenia wszystkich przepisów dyrektywy, w szczególności przepisów dotyczących poinformowania innej osoby dorosłej. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Słowacji uzasadnionej opinii, a do Bułgarii dodatkowej uzasadnionej opinii. Wspomniane dwa państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na uzasadnione opinie i przyjęcie niezbędnych środków, w przeciwnym razie Komisja skieruje sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na temat dyrektywy w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania można znaleźć tutaj:
  

·         Energia i klimat

(Informacji udzielają: Tim McPhie – tel.: +32 22958602; Ana Crespo Parrondo – tel.: +32 22981325)
 
Uzasadnione opinie
Odpady promieniotwórcze: Komisja wzywa CHORWACJĘ, HOLANDIĘ i POLSKĘ do dokonania prawidłowej transpozycji unijnych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami promieniotwórczymi
Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Chorwacji, Holandii i Polski uzasadnionych opinii w związku z nieprawidłową transpozycją niektórych wymogów dyrektywy w sprawie gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (dyrektywa Rady 2011/70/Euratom). Wytwarzanie odpadów radioaktywnych jest związane z produkcją energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, ale również z wykorzystaniem materiałów promieniotwórczych do celów niezwiązanych z pozyskiwaniem energii – w medycynie, badaniach naukowych, przemyśle i rolnictwie. Oznacza to, że wszystkie państwa członkowskie UE wytwarzają odpady promieniotwórcze. Dyrektywa ustanawia ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. W szczególności wymaga ona od państw członkowskich opracowania i wdrożenia krajowych programów gospodarowania całym wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi powstałymi na ich terytorium, aż do etapu składowania. Jej celem jest ochrona pracowników i ogółu społeczeństwa przed promieniowaniem jonizującym. Państwa członkowskie były zobowiązane do dokonania transpozycji dyrektywy do 23 sierpnia 2013 r. i do powiadomienia Komisji o krajowych programach po raz pierwszy do 23 sierpnia 2015 r. Wspomniane państwa członkowskie mają dwa miesiące na usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  
·         Mobilność i transport
(Informacji udzielają: Stefan de Keersmaecker – tel.: +32 229 84680, Anna Wartberger – tel.: +32 229 82054)
 
Transport morski: Komisja wzywa POLSKĘ do przestrzegania przepisów UE dotyczących minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy
Komisja postanowiła dziś skierować do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia z powodu nieprzestrzegania przepisów UE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (dyrektywa 2008/106/WE, ze zmianami). Przepisy te mają na celu zapewnienie przestrzegania w całej UE norm wyszkolenia oraz zapewnienie zgodności tych norm z normami już uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym. Komisja uważa, że wymogi dotyczące wydawania świadectw marynarzom pełniącym służbę na statkach odbywających „rejsy krajowe" nie są zgodne z minimalnymi wymogami w zakresie wydawania świadectw określonymi w dyrektywie. Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do obaw Komisji oraz przyjęcie niezbędnych środków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.
 

·         Miejsca pracy i prawa socjalne

(Informacji udzielają: Arianna Podesta – tel.: +32 229 87024; Flora Matthaes – tel.: +32 229 83951)
 
Wezwania do usunięcia uchybienia
Delegowanie pracowników: Komisja wzywa 24 państwa członkowskie do przestrzegania unijnej dyrektywy w sprawie egzekwowania przepisów dotyczących delegowania pracowników
Komisja podjęła dziś decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując do Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Holandii, Austrii, Polski, Rumunii, Słowenii, Słowacji i Finlandii wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku dostosowania różnych przepisów krajowych do dyrektywy w sprawie egzekwowania przepisów dotyczących delegowania pracowników (2014/67/UE). Dyrektywa o egzekwowaniu ma na celu wzmocnienie praktycznego stosowania przepisów dotyczących delegowania pracowników poprzez zajęcie się kwestiami związanymi ze zwalczaniem oszustw i obchodzeniem przepisów, dostępem do informacji i współpracą administracyjną między państwami członkowskimi UE. W szczególności dyrektywa o egzekwowaniu określa wymogi administracyjne i środki kontrolne, które państwa członkowskie mogą nakładać w celu monitorowania zgodności z przepisami dotyczącymi delegowania pracowników; broni praw pracowników delegowanych i chroni ich przed działaniami odwetowymi (niekorzystne traktowanie przez pracodawcę w przypadku podjęcia przez nich kroków prawnych lub administracyjnych przeciwko pracodawcy, jeżeli ich prawa nie są przestrzegane); zapewnia ochronę praw pracowników delegowanych w sytuacjach podwykonawstwa; zapewnia skuteczne stosowanie i ściąganie kar i grzywien administracyjnych we wszystkich państwach członkowskich UE; zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji. Komisja prowadzi dialog z 24 państwami członkowskimi UE, które nie dokonały prawidłowej transpozycji niektórych lub wszystkich wyżej wymienionych przepisów dyrektywy. Komisja zamierza zagwarantować, że obowiązujące przepisy umożliwią dalsze delegowanie pracowników na jednolitym rynku bez zbędnych przeszkód dla pracodawców, przy jednoczesnym zapewnieniu praw pracowników delegowanych. Zainteresowane państwa członkowskie mają dwa miesiące na przyjęcie niezbędnych środków, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wysłaniu uzasadnionych opinii.
 

·         Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

(Informacji udzielają: Daniel Ferrie – tel.: +32 22986500; Aikaterini Apostola – tel.: +32 229 87624)
 
Uzasadnione opinie
Naprawa oraz restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banku: Komisja wzywa 9 państw członkowskich do poinformowania o krajowych środkach transponujących przepisy UE dotyczące zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania
Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu uzasadnionych opinii do Belgii, Czech, Włoch, Litwy, Łotwy, Holandii, Polski, Portugalii i Rumunii w związku z brakiem transpozycji zmienionych unijnych przepisów dotyczących naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku do ich prawa krajowego (dyrektywa (UE) 2019/879), a mianowicie dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków II (BRRD II). Dyrektywa ta wdraża standard całkowitej zdolności do pokrycia strat (TLAC) dla banków o znaczeniu systemowym przyjęty przez Radę Stabilności Finansowej i udoskonala zastosowanie minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) w odniesieniu do wszystkich banków. Nowe przepisy lepiej gwarantują stworzenie przez banki solidnej i wystarczającej zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania, tak aby w przypadku upadłości banku straty były ponoszone przez akcjonariuszy i wierzycieli banków, a nie finansowane z pieniędzy podatników. Przyczynia się to do zwiększenia odporności europejskiego systemu bankowego, a także do utrzymania stabilności finansowej oraz zwiększenia zaufania do rynku. Dyrektywa BRRD II zapewnia również, aby inwestorzy indywidualni nie inwestowali nadmiernie w instrumenty dłużne (takie jak obligacje), które kwalifikują się do minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, a zatem zostaną wykorzystane w pierwszej kolejności do pokrycia strat banku. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy i powiadomić Komisję o krajowych środków transpozycji do 28 grudnia 2020 r. W lutym 2021 r. Komisja skierowała wezwania do usunięcia uchybienia, wzywając zainteresowane państwa członkowskie do zgłoszenia środków pełnej transpozycji. Ze względu na brak zawiadomienia o środkach transpozycji Komisja postanowiła kontynuować postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, przesyłając wspomnianym państwom uzasadnione opinie. Zainteresowane państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na podjęcie niezbędnych działań w celu transpozycji BRRD II, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 
Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w lipcu Pobierz (134.47 kB - PDF)
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.