Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

UE przeciwko unikania opodatkowania

28 stycznia 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet działań mających na celu opracowanie, na szczeblu unijnym, regulacji przeciwdziałających praktykom agresywnej optymalizacji podatkowej. Zgodnie z założeniami Komisji, nowe przepisy mają zostać przygotowane w oparciu o normy OECD, które opracowane zostały pod koniec ubiegłego roku.

Działania zaproponowane przez Komisję Europejską mają na celu utrudnienie praktyk agresywnej optymalizacji podatkowej spółkom funkcjonującym w międzynarodowych strukturach kapitałowych. Realizacja powyższego postulatu ma nastąpić poprzez wprowadzenie pakietu środków, zobowiązujących państwa członkowskie Unii Europejskiej do przyjęcia spójnego i bardziej restrykcyjnego stanowiska względem przedsiębiorstw dopuszczających się praktyk unikania opodatkowania, poprzez lokowanie spółek zależnych w państwach o bardziej przyjaznej polityce podatkowej. Pakiet ten, zgodnie z założeniami Komisji, obejmuje: Dyrektywę w sprawie unikania opodatkowania (Anti Tax - Avoidance Directive), rekomendacje dla państw członkowskich w zakresie treści umów o unikaniu  podwójnego opodatkowania, nowelizację Dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania oraz tzw. Zewnętrzną strategię w sprawie efektywnego opodatkowania.

Przedmiotem Dyrektywy w sprawie unikania opodatkowania będzie wprowadzenie zasady, zgodnie z którą dochody przedsiębiorstw funkcjonujących w międzynarodowych grupach kapitałowych, będą podlegały opodatkowaniu w państwie w którym zostały wygenerowane. Powyższe zmierzać ma do unikania opodatkowania poprzez transfer przychodów do spółek powiązanych, ulokowanych w rajach podatkowych lub państwach o bardziej przyjaznej polityce podatkowej. Dyrektywa w sprawie unikania opodatkowania ma także wprowadzić sześć wiążących mierników w zakresie przeciwdziałaniu praktykom agresywnej optymalizacji podatkowej, które będą podlegały implementowaniu przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Ponadto, w zaleceniu  Komisji Europejskiej w sprawie treści umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, ujęte zostały wytyczne dla państw członkowskich, dotyczące najskuteczniejszych sposobów ochrony postanowień tych umów przed nadużyciami.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, nowelizacja Dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania opierać się będzie przede wszystkim na wprowadzeniu do jej postanowień regulacji w zakresie automatycznej wymiany raportów CbC (country - by - country reporting) pomiędzy administracjami podatkowymi państw członkowskich Unii Europejskiej. Wzajemne powiadamianie obejmować ma wszystkie informacje, jakie państwa członkowskie uznawać będą za niezbędne w celu wykrywania i zapobiegania unikaniu opodatkowania. Z kolei Zewnętrzna strategia w sprawie efektywnego opodatkowania obejmować będzie współpracę organów Unii Europejskiej z organami państw trzecich w zakresie wspierania przeciwdziałania unikaniu opodatkowania oraz wdrożenie nowej procedury dotyczącej opracowywania wykazu państw trzecich, nieprzestrzegających wskazanych powyżej zasad współpracy.

Jak wynika z komunikatu prasowego Komisji Europejskiej, pakiet zawiera także„komunikat ogólny oraz dokument roboczy służb Komisji, w których wyjaśnia się argumenty polityczne i gospodarcze przemawiające za przyjęciem poszczególnych środków oraz szersze plany Komisji związane ze zwalczaniem omawianego zjawiska. Pakietowi towarzyszy nowe badanie na temat agresywnego planowania podatkowego, w którym przeanalizowano główne kanały wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, by nie płacić podatków.”  

Źródło: www.gospodarkamorska.pl
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.