Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Zrównoważone rybołówstwo w UE

Komisja opublikowała swój coroczny komunikat na temat postępów w zarządzaniu zasobami rybnymi w UE, który opiera się na danych z 2018 r. Tegoroczna edycja „Dążenie do bardziej zrównoważonego rybołówstwa w UE: aktualna sytuacja i kierunki na 2021 r.potwierdza zdecydowane zaangażowanie Komisji we wspieranie zrównoważonego pod względem środowiskowym i opłacalnego rybołówstwa, a także ukazuje postępy UE w realizacji tego celu.

Komisarz Virginijus Sinkevičius, odpowiedzialny za środowisko, oceany i rybołówstwo, stwierdził: Pierwsze miesiące tego roku stanowiły ogromne wyzwanie dla sektora rybołówstwa, ale wspieraliśmy go w całej UE. Zrównoważone połowy, realizowane w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, są niezbędne do zwiększenia odporności oraz realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, w szczególności niedawnej strategii „od pola do stołu” oraz unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Zarządzanie rybołówstwem w UE przyniosło nam dobre wiadomości – obecnie mamy 50 proc. więcej ryb w północno-wschodnim Atlantyku niż w 2003 r. Z danych wynika również, że w ostatnich latach duże segmenty floty stały się bardzo rentowne i wykazują wzrost wynagrodzeń. Wyzwania nadal jednak istnieją, musimy na przykład zintensyfikować nasze wysiłki, aby wyeliminować odrzuty. Liczę na zaangażowanie wszystkich: państw członkowskich, przemysłu i zainteresowanych stron. Musimy zrealizować to, co planowaliśmy osiągnąć.

Komunikat z 2020 r. wskazuje, że połowy na północno-wschodnim Atlantyku stopniowo stają się coraz bardziej zrównoważone, co prowadzi do bardziej obfitych zasobów. Wyniki gospodarcze floty UE były nadal bardzo dobre, przy zysku netto w wysokości około 1,4 mld euro oraz średniej marży zysku netto w wysokości 18 proc. w 2018 r. Nadal rosły też wynagrodzenia rybaków.

Pomimo znacznej poprawy problemy nadal istnieją. Chociaż oczekuje się, że podobne wyniki gospodarcze zostaną potwierdzone w odniesieniu do 2019 r., prognozy na 2020 r. pozostają wysoce niepewne ze względu na wpływ kryzysu związanego z koronawirusem. W przypadku Morza Śródziemnego i Morza Czarnego należy kontynuować energiczne działania ochronne, a w basenach morskich Atlantyku niektóre stada nadal są przeławiane lub pozostają poza bezpiecznymi granicami biologicznymi. W drugim roku jego pełnego stosowania obowiązek wyładunku nadal stanowi problem. Państwa członkowskie muszą zintensyfikować egzekwowanie i kontrolę przestrzegania obowiązku wyładunku, zwłaszcza za pomocą narzędzi kontroli, takich jak elektroniczne systemy zdalnego monitorowania. Komisja będzie nadal współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie nowego systemu kontroli rybołówstwa, co ułatwi wykorzystanie tych narzędzi.

Kontekst

Co roku Komisja publikuje komunikat, w którym przedstawia postępy w zakresie stanu stad ryb i rozpoczyna szeroko zakrojone konsultacje publiczne na temat ustalania rocznych uprawnień do połowów na następny rok. Komunikat ten zawiera ocenę stanu realizacji wspólnej polityki rybołówstwa oraz przedstawia uzasadnienie wniosku w sprawie uprawnień do połowów na kolejny rok. Komisja zachęca państwa członkowskie, komitety doradcze – które obejmują sektor rybołówstwa i organizacje pozarządowe – oraz zainteresowanych obywateli i organizacje do wniesienia wkładu w ramach internetowych konsultacji publicznych.

Jesienią Komisja przedstawi wnioski dotyczące rozporządzeń w sprawie uprawnień do połowów na 2021 r. na Atlantyku, na Morzu Północnym i Bałtyckim, na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym oraz w odniesieniu do stad głębokowodnych. Od tego roku stadami ryb należy zarządzać zgodnie z docelowym poziomem maksymalnego podtrzymywalnego połowu, mianowicie maksymalną ilością ryb, które rybacy mogą wyłowić z morza bez narażania regeneracji i produktywności stada w przyszłości. Głównym celem wniosków Komisji dotyczących uprawnień do połowów na 2021 r. będzie utrzymanie lub osiągnięcie poziomu połowów, który umożliwi maksymalne – ale zrównoważone – odławianie ze stad. Wnioski te uwzględniają wieloletnie plany zarządzania i opierają się na niezależnych opiniach naukowych przedstawionych przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) i inne niezależne organy, takich jak analiza ekonomiczna przeprowadzona przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF). Wnioski te będą również obejmowały dostosowania wynikające z wdrożenia obowiązku wyładunku.

Uprawnienia do połowów wynegocjowane przez Komisję i uzgodnione w ramach regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) są również włączone do rozporządzeń w sprawie uprawnień do połowów po posiedzeniach tych organizacji. Rada Ministrów ds. Rybołówstwa Unii Europejskiej omawia wnioski Komisji i ustala przydział uprawnień do połowów. Państwa członkowskie są następnie odpowiedzialne za podział kwot krajowych między różne segmenty floty.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi dotyczące dokonanej przez Komisję oceny wspólnej polityki rybołówstwa UEWyszukaj ten link w innym języku

Wspólna polityka rybołówstwa

Pdf do druku

Zrównoważone rybołówstwo

polski (62.533 kB - PDF)

Pobierz (62.533 kB - PDF)

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.