Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Unijne ramy gromadzenia danych dla rybołóstwa

Marszałek Olgierd Geblewicz, podczas posiedzenia 25 listopada 2015 r. w Komisji KR Zasobów Naturalnych zaprezentował projekt swojej opinii dotyczącej „Ustanowienia unijnych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa” .

Opinia Marszałka Geblewicza dotyczy projektu Komisji Europejskiej mającego uregulować Zbiór Danych Rybackich przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Projekt ten ma dostosować zbiór danych rybackich do wymogów nowej Wspólnej Polityki Rybackiej. Koniecznym jest poszerzenie zbioru danych rybackich w większym stopniu niż dotychczas o akwakulturę, która stała się jednym z filarów nowej Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej.

W swoim wystąpieniu Geblewicz podkreślił, iż „ekosystemowe zarządzanie rybołówstwem to kolejny i ważny krok w ramach odpowiedzialnego rybołówstwa, ale wprowadzenie tego rodzaju zarządzania wymaga posiadania wielu danych, pozwalających na zrównoważone i odpowiedzialne podejście tak aby rybołówstwo mogło funkcjonować nie powodując istotnych i nieodwracalnych szkód dla środowiska. Brak pełnych danym o wpływie rybołówstwa na środowisko, ogranicza uczciwą analizę problemów i może skutkować poważnymi, negatywnymi skutkami dla rybołówstwa. Tak było np. w przypadku wprowadzenie zakazu stosowania pławnic łososiowych na Morzu Bałtyckim. Bez pełnych danych zarówno biologicznych jak i ekonomicznych nie sposób prawidłowo zarządzać rybołówstwem”.

Jednocześnie Marszałek przypomniał iż „rybołówstwo stanowi istotny element ekonomicznego funkcjonowania społeczności nadmorskich. W wielu regionach to często podstawowe miejsce pracy dla ich mieszkańców. Ale to także historia i kultura związana z często wielowiekowym wykonywaniem rybołówstwa. To także element krajobrazu i atrakcji turystycznej. To w interesie nie tylko samych rybaków ale właśnie władz lokalnych jest utrzymanie funkcjonowania rybołówstwa z jego wszystkimi walorami. Musimy również pamiętać o sektorze przetwórstwa rybnego, które koncentruje się w pobliżu dostaw surowca i dostarcza często znacznie większego zatrudnienia niż sektor połowowy”.

Dlatego w swojej opinii Marszałek podkreślił znaczenie jakie dla samorządów lokalnych i regionalnych ma posiadanie dostępu do miarodajnych danych dotyczących rybołówstwa. Jako że samorządy muszą posiadać odpowiednią wiedzę na temat rybołówstwa i są zaangażowane w zarządzanie tym sektorem, potrzebują koniecznych informacji dotyczących kondycji tego sektora. Pełnią one także bardzo istotną rolę we wdrażaniu rozporządzenia (WE) nr 508/2014, co ma kluczowe znaczenie dla rybołówstwa. W związku z tym Marszałek zaproponował wprowadzenie poprawek zakładających konsultacje z samorządami w regionach, w których rybołówstwo odgrywa ważną rolę.

Jednocześnie zwrócił uwagę na problem danych naukowych dotyczących rybołówstwa, które są już dostępne, ale rzadko w formacie, który mógłby być łatwo wykorzystywany przez samorządy lokalne i regionalne ze względu na brak odpowiedniego interfejsu i specjalistycznej wiedzy na szczeblu lokalnym.

W opinii Marszałek Geblewicz zaznaczył również ważność gromadzenia danych społeczno-ekonomicznych dotyczących sektora przetwórstwa rybnego. Pochodzenie przetworzonych ryb stanowi ważny miernik umożliwiający zrozumienie łańcucha wartości w małych społecznościach zajmujących się rybołówstwem, a dostępność takich danych mogłaby mieć bardzo pozytywny wpływ na podejście polityczne do tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na poziomie krajowym i europejskim. Gromadzenie i dokładna analiza danych społeczno-ekonomicznych dotyczących na przykład równowagi płci wśród pracowników oraz rodzajów zatrudnienia mogłyby stworzyć nowe możliwości w zakresie tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego na obszarach przybrzeżnych.

Opinia Marszałka Geblewicza podkreśla także znaczenie gromadzenia danych do celów analizy jakościowej i ilościowej niebieskiej gospodarki, z uwzględnieniem potrzeby gromadzenia danych w celu wypełnienia istniejących luk w wiedzy.

„Cieszę się, że mogłem pracować nad projektem tej opinii jako, że rybołówstwo stanowi bardzo ważną ekonomicznie część działalności naszego województwa. Mamy długą morską linię brzegowa, z wieloma portami i przystaniami rybackimi. Rybołówstwo to zawód wykonywany od pokoleń. Dodatkowo w rejonie nadmorskim koncentruje się gro zakładów przetwórstwa rybnego dającego prace tysiącom ludzi z okolicznych miejscowości gdzie inne możliwości zatrudnienia praktycznie nie istnieją. Rozporządzenie UE nr. 508/2014 dotyczące Funduszu Morsko Rybackiego, daje Urzędom Marszałkowskim znaczne środki na wspieranie społeczności nadmorskich i wiedza o funkcjonowaniu rybołówstwa, jego kondycji ekonomicznej jakie dostarcza zbiór danych rybackich jest nieodzowna do najbardziej efektywnego wykorzystania dostępnych funduszy.”

Źródło: Biuro Województwa Zachodniopomorskiego

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.